Publicatie Anbi

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Onze vereniging heeft de ANBI-status, dit houdt in dat schenkingen die u doet aan onze vereniging aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Met ingang van 1 januari 2014 zijn instellingen verplicht om bepaalde gegevens op het internet openbaar te maken voor behoud of verkrijging van de ANBI-status. In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt geregeld welke gegevens op internet moeten worden gepubliceerd. Het betreft onder andere publicatie van beleidsplan, functies bestuur, beloningsbeleid en actueel verslag van uitgeoefende activiteiten.

Wij maken voor de publicatie van de verplichte gegevens gebruik van het standaardformulier publicatieplicht (kerkgenootschappen).

Boekjaar 2022

De door de Algemene Ledenvergadering aangewezen kascommissie heeft het financieel verslag 2022 cijfermatig beoordeeld en op 8 juni 2023 de jaarrekening over het boekjaar 2022 goedgekeurd. Het bestuur van de Vereniging heeft de jaarrekening over het boekjaar 2022 besproken en vastgesteld in haar vergadering van 8 juni 2023. De Algemene Ledenvergadering heeft op 8 juni 2023 decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur.

Boekjaar 2021

De door de Algemene Ledenvergadering aangewezen kascommissie heeft het financieel verslag 2021 cijfermatig beoordeeld en op 23 juni 2022 de jaarrekening over het boekjaar 2021 goedgekeurd. Het bestuur van de Vereniging heeft de jaarrekening over het boekjaar 2021 besproken en vastgesteld in haar vergadering van 23 juni 2022. De Algemene Ledenvergadering heeft op 23 juni 2022 decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur.