About

About

Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer (SSDSZ) is in 1993 opgericht om de belangen van de Sanatangemeenschap in Zoetermeer te behartigen. Dhr. Soeroedj D. Tewarie is initiatiefnemer geweest en is oprichter van de organisatie. SSDSZ is een vrijwilligers organisatie, waarbij jong en oud streven naar het overdragen van culturele en religieuze normen, waarden en principes om de kloof tussen generaties te verkleinen.

Beleidsplan
Het bestuur van Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer heeft dankzij haar beleid in het vorige jaar vooruitgang geboekt. Het beleid bestaat uit een langetermijnbeleid en korte termijnbeleid.

Langetermijnbeleid
Het lange termijn beleid heeft een doorlooptijd van ruim vijf jaren en is opgesteld in juni 2013 en zal doorlopen tot juni 2018. Het bestuur streeft ernaar de beleidslijnen binnen deze periode te realiseren.

 • Het organiseren van culturele activiteiten en religieuze hoogtijdagen;
  Het doel van het organiseren van de culturele activiteiten en religieuze hoogtijdagen is om de culturele erfgoed te beschermen. Het uitdragen van de Sanatan Dharma filosofie en levenswijze zal tijdens elke activiteit een belangrijk aspect zijn.
 • Activiteiten voor de oudere gemeenschap;
  De Hindoestaanse oudere (65+) in Zoetermeer vereenzamen langzamerhand en raken in een isolement. Het bestuur heeft als doel de participatie te bevorderen door activiteiten als culturele praatgroepen, lezingen en/of cultuuravonden te organiseren.
 • Gezondheid bevorderende activiteiten voor de gemeenschap;
  Gezondheid is welvaart en een gezonde levensstijl hebben is belangrijke in voor iedereen. Het doel van het bestuur is het bevorderen van de gezonde levensstijl, door het organiseren van activiteiten die daartoe bijdragen. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijk Yoga, Sporten en of voorlichtingen over gezonde levensstijl.
 • Realiseren van een eigen ruimte waarin wij al deze activiteiten kunnen ontplooien;
  Het realiseren van een eigen ruimte is voor de organisatie sinds de oprichting een belangrijke doelstelling. Het bestuur heeft in September 2016 het pand aan de Prismalaan 50 te Zoetermeer gekocht. Echter hiermee is deze doelstelling nog niet voltooid, omdat het pand een transformatie moet ondergaan en de organisatorische processen afgestemd dienen te worden op het gekochte pand en de nieuwe situatie. Het bestuur streeft ernaar dit voor het einde van de beleidstermijn (juni 2018) gerealiseerd te hebben.

Korte termijnbeleid
In onze korte termijn doestellingen hebben we alle activiteiten in kaart gebracht voor 2018. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft het bestuur dit jaar 38 hoogtijdagen in kaart gebracht en 52 structurele Mandir diensten.

Culturele Activiteiten
Culturele activiteiten worden incidenteel ingepland, waarvan getracht wordt u tijdig op de hoogte te stellen. Het bestuur organiseert religieuze culturele oudere praatgroepen, wekelijks op de maandagavonden. Het organiseren van dergelijke praatgroepen moet vereenzaming voor ouderen voorkomen en participatie verhogen. Bent u 65+ en wilt u meedoen, neem dan contact met ons op via info@sanatandharmzoetermeer.nl .

Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd en werkt met vrijwilligers die op vrijwillige basis helpen.

Verslag Activiteiten 2016
Het bestuur heeft in 2016 ruim 13 activiteiten georganiseerd. Een belangrijke hoogtijdag Shivratri hebben wij groots gevierd in Event Center Bredeweg te Moerkapelle. Naast de andere geplande hoogtijdagen heeft het bestuur mogen samenwerken met nationale organisatie St. Shiva Nederland. In samenwerking met St. Shiva Nederland heeft het bestuur Shiva Parthiv Pujan en Participatie in Yoga georganiseerd. Beide activiteiten zijn goed bezocht geweest en hebben een blijvende indruk achtergelaten. Yoga verhoogt de vitaliteit van de mens en geeft rust in ons leven. Indien we yoga dagelijks praktiseren zal ons stress gehalte omlaag gaan.  Tijdens de hoogtijdagen hebben de aanwezigen informatie over de vedische leer, gezonde levensstijl, filosofie van de Sanatan Dharm en verhalen uit onze heilige geschriften mee gekregen. Het streven van het bestuur om een positieve belevenis te realiseren is ruimschoots gelukt.

Het jaar zijn wij feestelijk begonnen met chautaal (Volkszang) en inluiden van de Lente daarmee. Het jaar hebben we vervolgens afgesloten met bezinning en wijsheden uit de Bhagawad Gita op Gita Jayanti. Reflecterend op het jaar 2016, was het een succesvol jaar, waarin de organisatie een eigen pand gekocht heeft. Samen staan we sterk en gaan we ervoor om 2017 ook en succesvol jaar te maken.

Jaarrekening 2016
Het bestuur van SSDSZ heeft het boekjaar 2016 met succes afgesloten. De vereniging heeft haar financiële resultaat positief afgesloten.

Het netto resultaat voor het boekjaar 2016 bedraagt € 61 ( 2015: € 506). Het resultaat van dit
boekjaar is sterk gedaald. In belangrijke mate kan deze daling worden toegeschreven aan de
toename van de activiteiten en een daling van de donaties.
De vereniging heeft in het boekjaar 2016 consumptie goederen in natura ontvangen, waarvan de
geschatte waarde in het economische verkeer ongeveer €1.000 (2015: € 1.750) is, dit bedrag is
slechts in het jaarverslag vermeld. Verder is in de ledental een stijging te constateren, eind 2016
telt de vereniging 101 actieve leden (2015: 78). In september 2016 heeft de organisatie het pand
aan de Prismalaan 50, 2718CX te Zoetermeer, gekocht (t.w.v. € 269.444).

Jaarrekeningen:
SSDSZ – Balans Jaarrekening 2015

SSDSZ – Balans Jaarrekening 2016

SSDSZ – Balans Jaarrekening 2017 Status: Vertraging wordt verwacht in December 2018